FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Kustobsar 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Kustobsar


Till
översikten
Åldersbenämningar på årsungar i Kustobsar

Uno Unger     Nu så här på hösten är det ju möjligt att urskilja årsungar av många arter och då är det ju bra om det också framgår i rapporten till Kustobsar. Jag misstänker att många bara skriver "1 ex" i antalskolumnen, trots att man vet att det är en årsunge, och man lika gärna kunnat låtit det framgå. Ibland står det dock i kommentarskolumnen om man ålderbestämt fågeln, och då brukar jag införa det i antalskolumnen i stället, så framgår det direkt i samband med en sökning.

Det finns olika sätt att markera årsungar:

"pull" = avser det stadium då en unge är under tillväxt (ej flygg) och anlägger/bär någon form av dundräkt.

"juv" = färdigvuxen fågel med den första riktiga fjäderdräkten. Denna dräkt bärs av de flesta tättingar endast någon månad medan större fåglar (t.ex. rovfåglar) ofta bär den juvenila dräkten över vintern.

"1K" = betyder "fågel i sitt första kalenderår" (från och med 1 januari andra kalenderåret blir det "2K").

Användningstips:

"Pull" bör användas för att precisera åldern, när detta kan indikera att fågeln är född på platsen eller i nära anslutning till denna.

"Juv" kan med fördel användas för att precisera stadiet hos en 1K-fågel som ännu inte ruggat till dräkten efter den juvenila dräkten (postjuvenil dräkt eller första vinterdräkt).

"1K" är alltid rätt att använda för fåglar under sina första levnadsmånader t.o.m. 31 december.

Hos vissa tättingar är det svårt att skilja på juvenil dräkt och den första vinterdräkten, och då bör benämningen "1K" användas i stället för "juv". Hos t.ex. rovfåglar kan man däremot med fördel skriva "juv" under hela andra halvåret.

Om någon har frågor om åldersbenämningar för enskilda arter så svara gärna på detta inlägg eller skriv ett nytt inlägg under rubriken "Kustobsar" eller "Fältbestämning".

2004-09-06 04:34:24


Kristoffer Nilsson     Jättebra initiativ, Uno. En enkel tilläggsåtgärd kan vara att för måsfåglarna notera vinter- respektive sommardräkt (ex. 1 vinter, 2 sommar osv). Det säger väldigt mycket mer än kalenderårsbenämningen som oftast inte ger några ledtrådar om vilken dräkt måsen "ikläder sig". Kombinationen måsar och ruggning är ju ett ganska speciellt kapitel...

2004-09-06 14:58:14


Uno Unger     Jag tror inte på att blanda in för mycket av dräktbeskrivningar på raden för antal, ålder, kön och sträckriktning. Men jag håller med Kristoffer om att information avseende olika typer av dräkter gärna bör rapporteras, men tycker den informationen bättre hör hemma i kommentar-fältet.

2004-09-08 03:40:35


Morgan Ohlson     Jag, och fler med mig tror jag ofta försöker uppskatta åldern, fast vi har mindre kunskap.

Om man gissar det är 1-3k så kanske man snarare borde skriva "icke-adult". Hur ser ni på detta?

2004-09-08 12:49:29


Kristoffer Nilsson     Om jag får svara så föreslår jag att fåglar under första levnadsåret bör rapporteras som "pull", "juv" eller "1K", fåglar äldre än så, men som inte nått vuxet utseende, bör rapporteras som "subad" om exakt levnadsår inte kan fastställas och fåglar som nått vuxet utseende bör rapporteras som "ad". Vi kanske inte bör konstra till det för mycket med måsarna och kommentarsfältet fungerar ju alldeles utmärkt som komplement som Uno föreslår. Det viktigaste, tycker jag, är att informationen om vilken dräkt måsfågeln befinner sig i framkommer och det gör den ju oftast inte när man använder sig av kalenderårsbeskrivningen.

2004-09-08 13:19:18


Uno Unger     Jag har varit borta ett par dagar och inte kunnat följa inläggen. Kristoffer har ovan dock angett precis de åldersbeteckningar som bör användas. När det gäller åldersbenämningar i form av kalenderår (K) går det naturligtvis förutom 1K även att använda följande: 2K, 2K+, 3K, 3K+ o.s.v. Däremot verkar det onödigt att använda benämningen 1K+, som ju i princip betyder ålder okänd, och då kan man lika gärna använda uttrycket "1 ex". Plustecknet betyder "eller äldre", så "2K+" betyder alltså "fågel i sitt andra kalenderår eller äldre". Om man t.ex. ser en honfärgad fågel, men inte vet om det är en yngre fågel eller en adult hona föredrar jag att man skriver "1 ex" i antalskolumnen och i kommentaren beskriver dräkten, t.ex. "Honfärgad".

2004-09-11 02:22:13


Markus Lagerqvist     Har lagt märke till att de unga dvärg-, tärn-, och tretåiga måsar som just nu sträcker förbi kusten benämns omväxlande "juv" resp. "1K", fast samma dräkt/ålder avses.

Vilket är att föredra i detta fall?

2004-09-16 09:39:18


Kristoffer Nilsson     Jag föreslår juv.

2004-09-16 13:06:08


Uno Unger     När det gäller måsfåglar (speciellt de mindre arterna) bärs den juvenila dräkten relativt kort tid och går successivt över i en 1:a vinterdräkt. När vi nu har kommit in i september har således flera arter (t.ex. dvärgmås, skrattmås, svarthuvad mås, se Fågelguiden) redan ruggat till 1:a vinterdräkt och dessa individer benämns riktigast som 1K. När det gäller tretåig mås och tärnmås behåller de sin juvenila dräkt under större delen av hösten. Benämningen juv bör enbart användas om exemplar som fortfarande i huvudsak bär juvenil dräkt. Om man så här på hösten vet att man har en årsunge framför sig men ändå är osäker om den juvenila dräkten övergått i 1:a vinterdräkten gör man alltid bäst i att benämna fågeln som 1K.

När det gäller t.ex. rovfåglar, som inte ruggar bort sin juvenila dräkt förrän tidigast till våren eller sommaren vid ca 1 års ålder, är det aldrig fel att benämna fåglar under sin första höst som juv, tvärtom är det att föredra.

När det gäller de flesta vadarna ruggar årsungarna till sin 1:a vinterdräkt något senare på hösten och ofta inte förrän de når sina övervintringsplatser. Det är därför knappast fel att under hösten när de flesta vadararterna ännu är på sträck benämna årsungarna som juv.

När det gäller tättingar övergår de flesta arterna i en 1:a vinterdräkt senast en månad efter kläckningen, därför har jag på gårdagens rapporter ändrat åldersangivelsen på en svartvit flugsnappare i Änggårdsbergen till 1K, som ursprungligen benämndes juv, då jag tog för givet att rapportören avsåg 1:a vinterdräkten. Flugsnapparens juvenila dräkt påminner mycket om den fläckiga dräkt som rödhaken också bär de första levnadsveckorna.

Som slutkläm på detta inlägg vill jag betona att åldersangivelsen 1K alltid är rätt att använda under en fågels första levnadshöst. Är man säker på att det verkligen rör sig om juvenil dräkt kan man dock med fördel använda benämningen juv.

2004-09-18 04:06:20


Kristoffer Nilsson     Ursäkta mig om jag ställde till det med mitt korta svar på Markus ursprungsfråga angående måsarna. Jag trodde att Markus endast undrade över fåglarna som rapporterades tidigare i veckan och utgick från det vid mitt svar eftersom jag tror att de flesta unga dvärgmåsar fortfarande uppvisar huvudinslag av den juvenila dräkten. Generellt sett ställer jag mig annars bakom Unos senaste inlägg. Jag förstår dock fortfarande inte varför man inte bör ange "1 vinter" på en mås i första vinterdräkt om man ser det. "K"-benämningen är ju bara en angivelse om fågelns ålder och upplyser, mig veterligen, ingenting om vilken dräkt fågeln bär. Varför ska man utgå från att "1K" är detsamma som "1 vinter"? Om man ska vara "petig" med juvenila angivelser så bör man vara det även om de andra dräkterna, tycker jag. Annars är ju 1K, i detta fall, att föredra "rakt av" för enkelhetens skull.

2004-09-18 15:43:48

 
Uno Unger     Det är egentligen inte bra att blanda åldersbeteckningar med dräktbeteckningar. Rapportsystemet Svalan har gjort två undantag och använder "Pulli" och "Adult" blandat med 1K, 2K o.s.v som beteckningar för ålder. På Kustobsar har vi gått något längre och använder följande dräktbenämningar som åldersbeteckningar: pull, juv, juv/subad, subad, subad/ad och ad förutom 1K, 2K o.s.v. Rena dräktbenämningar av typen 1 vinter, 2 sommar, eklipsdräkt, sdr, vdr, övergångsdräkt, praktdräkt, honfärgad, hona/juv m.m. tycker jag passar bäst som kompletterande uppgifter på raden "Kort kommentar".

2004-09-19 04:00:11Svara på
detta inlägg